Nowe wnioski budowlane

Od 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe wzory: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Nowe wzory zostały 3 miesiące temu rozesłane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa do wszystkich samorządów. MIB przygotowało także przykładowo wypełnione wzory, dostępne w wersji edytowalnej na www.mib.gov.pl.

Uproszczenie wzorów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wzory wniosków będą maksymalnie uproszczone oraz bardziej czytelne.

Ponadto realizuje ono uwagi  NIK dotyczące uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę miejsca na wpisanie stron postępowania.

Rozporządzenie określa wzory:

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2), które stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), które stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), która stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5), która stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Nowe wzory w formie edytowalnej

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) ( DOCX 54.02 KB) – załącznik nr 1 do rozporządzenia;

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) ( DOCX 39.58 KB) – załącznik nr 2 do rozporządzenia;

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) ( DOCX 37.10 KB) – załącznik nr 3 do rozporządzenia;

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) ( DOCX 34.32 KB) – załącznik nr 4 do rozporządzenia;

Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5) ( DOCX 24.38 KB) – załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Wzory mogą być elektronicznie wypełniane przez inwestorów, co wiąże się możliwością zwiększania miejsca na wpisanie poszczególnych danych oraz możliwością dodawania kolejnych pozycji w ramach poszczególnych punktów, jeżeli inwestor potrzebuje wpisać więcej danych.

Ważne jest, aby zachowana została struktura wzorów wniosków, co znaczy że nie jest dopuszczalne zmienianie kolejności wpisania poszczególnych danych albo wpisywanie danych nie przewidzianych we wzorach.

Miejsce na wpisanie dodatkowych danych, np. danych pełnomocnika, zostało przewidziane we wzorze informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów

– wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B1) dla inwestycji:

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( DOCX 54.49 KB),

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( DOCX 54.58 KB),

rozbiórka budynku mieszkalnego ( DOCX 53.57 KB),

rozbudowa szkoły ( DOCX 54.91 KB),

rozbudowa szpitala ( DOCX 54.98 KB),

rozbudowa hali magazynowej ( DOCX 54.62 KB),

nadbudowa budynku mieszkalnego na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej ( DOCX 77.58 KB),

nadbudowa budynku mieszkalnego na nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej ( DOCX 69.29 KB),

budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej ( DOCX 53.45 KB),

rozbudowa drogi wojewódzkiej ( DOCX 55.74 KB),

– zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B2) dla inwestycji:

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( DOCX 40.36 KB),

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( DOCX 40.70 KB),

– oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3) dla inwestorów:

osoba fizyczna ( DOCX 37.89 KB),

mąż składający oświadczenie jako pełnomocnik żony ( DOCX 37.20 KB),

osoba prawna ( DOCX 37.84 KB),

szkoła gminna ( DOCX 37.94 KB),

szpital miejski ( DOCX 37.94 KB),

wspólnota mieszkaniowa ( DOCX 44.64 KB),

właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ( DOCX 41.69 KB),

spółdzielnia mieszkaniowa ( DOCX 41.66 KB),

osoba fizyczna posiadająca w zasobach spółdzielni mieszkaniowej prawo odrębnej własności lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ( DOCX 40.81 KB),

– informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B4):

uzupełnienie danych pełnomocnika inwestora ( DOCX 34.32 KB).

Opisowe informacje

Informacja w kwestii reprezentacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna) ( DOCX 16.17 KB),

Informacja w kwestii pełnomocnictwa ( DOCX 13.30 KB),

Informacja w przedmiocie obowiązku wniesienia opłaty skarbowej ( DOCX 14.52 KB).

 

Inwestor

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Przemysław Gogojewicz

Kancelaria Usług Prawnych

kancelaria@gogojewicz.pl


 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę ( Dz. U. z. Z 2016 poz. 1493)

Udostępnij ten wpis

Post Comment