Secondary Menu

Ulgi inwestycyjne dla budowlańców

Obecnie rozwiązania dotyczące odpisów na środki trwałe są określone w art. 22k ust. 7  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 2032, z późn. zm.), zwanej dalej w naszym tekście „ustawą updof”, oraz w art. 16k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1888, z późn. zm.), zwanej „ustawą updop”.

Przepisy tych ustaw podatkowych stanowią, że podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, a także mali podatnicy, czyli tacy, których uzyskany przychód wraz z należnym podatkiem VAT w poprzednim roku nie przekroczył 1,2 mln euro, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 tys. euro.

Szczegóły ulgi

Odpisów tych można dokonywać od środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Grupa 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych to: kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Odpisów dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w jednym roku równowartości kwoty 50 tys. zł.

Zgodnie z art. 22k ust. 8 ustawy updof oraz art. 16k ust. 8 ustawy  Updop ,podatnicy nie mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Z kolei wprowadzenie do ewidencji powinno nastąpić najpóźniej w miesiącu, w którym przekazano taki środek trwały do użytku.

Obecnie obowiązujące regulacje znacznie ograniczają liczbę podmiotów (przedsiębiorców), które mogą skorzystać z tej pomocy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystać z ulgi mogą jedynie podmioty, które nie wyczerpały jeszcze limitu pomocy de minimis, który wynosi dla większości przedsiębiorców 200 tys. euro w okresie 3 lat, a dla wybranych branż –połowę tej kwoty.

Istnieje także grupa podmiotów, które są wykluczone z możliwości otrzymania pomocy de minimis.

Przepisy nie przewidują także możliwości rozliczenia zaliczki na nabywane środki trwałe, co stanowi barierę dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy mają największe problemy ze zdobyciem finansowania.

Proponowane zmiany

Obecnie Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowymi regulacjami dotyczącymi ulg inwestycyjnych. Z proponowanych rozwiązań będą mogli skorzystać podatnicy niezależnie  od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednakże w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną limit odpisów amortyzacyjnych w wysokości 100 tys. zł, będzie dotyczyć wszystkich wspólników tej spółki (projektowany art. 22k ust. 19 ustawy  updof i art. 16 k ust. 19 ustawy updop).

Z regulacji tych będą mogli skorzystać podatnicy nabywający środki trwałe zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.

Z nowych przepisów będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT i CIT, których inwestycje w środki trwałe w danym roku wyniosły, co najmniej 10 tys. zł i dotyczyły nowych środków trwałych.

Limit 100 tys. zł obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego.

Dodatkowo projekt przewiduje, że podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys. zł  wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków trwałych musi  być wyższa niż 3,5 tys. zł.

Jednocześnie, jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości poniżej 10 tys. zł i powyżej 3, 5 tys. zł, i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10 tys. zł, to dokonane  dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostają w  kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu w kwocie 100 tys. zł podlega  niezamortyzowana wartość tego środka trwałego (art. 22k ust. 17 updof i art. 16k ust. 17  updop).


 

Podstawa prawna:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 2032, z późn. zm.)

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1888, z późn. zm.),

Projekt ustawy z 3 stycznia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych


 

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych
kancelaria@gogojewicz.pl

 

Udostępnij ten wpis

Post Comment